RON-Informacje

21.4.2016r.
16 Sesja Rady Osiedla
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych na rok 2016 znajdujących się w planie finansowym Szkoły Podstawowej 
nr 35.
Uchwały w sprawie zaopiniowania wprowadzenia zakazu postoju przy ul. Błażeja 15-15A.by znak został postawiony bliżej skrzyżowania z ul. Jasna Rola.
Uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji stoisk handlowych „warzywa, owoce” w pasie drogowym ul. Bolka, ul. Błażeja i ul. Naramowickiej.
uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 rok.
w tym  Środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł z zadania „Zieleń przyuliczna i mała architektura” przenosi się na zadanie „Organizacja festynu z okazji 650-lecia Naramowic”.
Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 35.
Protokół z Rady ...
Podjęte Uchwały ...

30.3.2016
15 Sesja Rady Osiedla
Uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
na ul. Naramowickiej.
Projekt zagospodarowania pasa drogowego zawiera poprawki wypracowane wspólnie na spotkaniu w ZDM,
które odbyło się 7 marca 2016 r.
Uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o etapowanie prac związanych z zagospodarowaniem
pasa drogowego ul. Boranta.
Uchwały w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia
na lata 2016-2019.
W związku z tym, należy wskazano listę zadań priorytetowych.
1) budowa chodnika w ul. Błażeja;
2) budowa jezdni w ul. Bratumiły;
3) budowa jezdni w ul. Bożymira;
4) budowa jezdni w ul. Alzackiej;
5) budowa jezdni w ul. Bogumiła.
Uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zakazu
grodzenia osiedli na terenie Naramowic.
Uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o ujęcie w budżecie Miasta na 2016 rok zadania
„Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa fragmentu chodnika przy ul. Bolka po stronie południowej, 
do budynku przy ul. Naramowickiej nr 217”.
Uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przebudowę
ul. Rubież i o ul. Czarnucha.
Protokół z sesji ...

3.3.2016r.
14 Sesja Rady Osiedla
uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania pasa drogowegoul. Boranta.
uchwała dot Szkoły Podstawowej nr 48 o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na wycofaniu zadania „Szkoła Podstawowa nr 48 - zakup komputerów” oraz wprowadzeniu nowego zadania „Szkoła Podstawowa nr 48 - wyposażenie pokoju nauczycielskiego i kuchni”.
Ustalono, że w ramach zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2016 r. zostaną wskazane następujące zadania: remont nawierzchni jezdni ul. Karpia na odcinku od ul. Naramowickiej do ul. Dworskiej, remont nawierzchni jezdni ul. Dalemińskiej na odcinku od ul. Madziarskiej do ul. Mołdawskiej.
Uchwała Rady Osiedla Naramowice w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wskazanie terminu przedstawienia wyników „Analizy możliwości poprowadzenia trasy tramwajowej na Naramowice" oraz wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przedstawienie schematu czasowego (tzw. „mapy drogowej”) inwestycji tramwaju.
Uchwała w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o przeniesienie znaku drogowego przy ul. Batalionów Chłopskich.

protokół z Rady ...


8.2.2016r.

13 Sesja Rady Osiedla

Sprawozdanie ze Spotkania z z-cą prezydenta p. Mariuszem Wiśniewskim dotyczącym rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 60
i Szkoły Podstawowej nr 48.
Rozbudowa jest uzależniona (wg prezydenta - przyp. red.) od pozyskania środków unijnych.
Miasto będzie aplikowało o pozyskanie tych środków i zabezpieczyło już w budżecie wkład własny w wysokości 15 % wartości inwestycji.
Możliwe, że z końcem roku będą już rozstrzygnięcia w tej sprawie.
Ponadto, Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z przeniesieniem filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 do innej lokalizacji,
w ZSP nr 1 (na Os. Wł. Łokietka) zostaną wyremontowane pomieszczenia celem dostosowania do sal lekcyjnych. Sale będą gotowe na nowy rok szkolny. Kwota remontu to około 400tys zł.
Informacja radnego dot. ilości dzieci uczęszczających do pobliskich szkół.
Uchwała w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie w wieloletnim planie inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2016-2025 budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicach.
Rada podjęła uchwałę popierającą budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Umultowie.
Dyskusja nt. problemów lokalowych SP60 i nierównego przekazywania środków.
Ustalono, że z okazji 650–lecia istnienia Naramowic zostanie posadzony grab.
Protokół z Rady ...

4.1.2016r.
13 sesja Rady Osiedla. Podczas sesji uchwalono:
uchwałę w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków o objęcie
ochroną fragmentu zieleni przy ul. Sielawy i dawnej ul. Szklarniowej oraz o przeprowadzenie inwentaryzacji tablic
i głazów pamiątkowych na terenie Osiedla w tym działania zmierzające do ochrony skrawka zieleni z głazem 
upamiętniającym Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych „Naramowice”.
Uchwałę w sprawie wniosku do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych o uchylenie decyzji z dnia 03.12.2015 r.
 dotyczącej wypowiedzenia umowy najmu lokalu położonego w Poznaniu przy ulicy Lotaryńskiej przez Państwa Horojdko.
Uchwałę dot. Usługi publikacji artykułów dotyczących Naramowic, postanowiono ostatecznie zwiększyć kwotę
na to zadanie z 10 000,00 zł do 12 000,00 zł.

10.12.2016r.
12 Sesja Rady Osiedla.

Poruszane kwestie podczas sesji:
Dyskusja na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu.
Dyskusja w sprawie projektu statutu osiedla.
Zaopiniowanie lokalizacji stoiska handlowego „warzywa, owoce” w pasie drogowym ul. Stoińskiego w pobliżu ul. Umultowskiej oraz ul. Naramowickiej w pobliżu ul. Karpia.


26.11.2015r.

11 Sesja Rady Osiedla. Dyskusje nt. problemów ośwatowych i konieczności spotkania się z z-cą prezydenta Poznania.
W związku z podjęciem przez Radę Miasta na sesji w dniu 17 listopada uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic Rubież i Sielawy do linii kolejowej, której zapisy są niekorzystne dla Naramowic,
Propozycja podjęcia rozmów z zastępcą Prezydenta Miasta Poznania p. Maciejem Wudarskim.
Rada Osiedla wystąpiła z uchwałą do Prezydenta Miasta Poznania o niezwłoczne przystąpienie do opracowania zmiany fragmentu mpzp
rej. ulic Rubież Sielawy, linia kolejowa.
Przegłosowane zostało przeniesienie środków finansowych z zadania „Budowa chodnika w ul. Błażeja - kontynuacja”
i „Budowa chodnika w ul. Boranta” na zadanie „Budowa chodników na terenie Osiedla”.
Rada Pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców ul. Budzisława na rzecz budowy drogi, wodociągu i oświetlenia na ulicy Budzisława
na odcinku nr od 20 do 28.
Uchwalono wniosek do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających na celu przejęcie przez Miasto Poznań
terenu dawnego parku zespołu dworskiego Naramowice oraz wniosku do Rady Miasta Poznania o pozytywne ustosunkowanie
się do sprawy powołania użytków ekologicznych „Wilczy Młyn” i „Łęgi Różanego Potoku”.


23-11-2015r.

Nadzwyczaje spotkanie Zarządu Osiedla dot. Stanowska w sprawie uchwalanaego przez Radę Miasta nowego plany zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieleniec-Kiekrz w Poznaniu.
Niestety wszystkie ze 109 uwag zgłoszonych przez RO oraz stowarzyszenia działające na terenie Naramowic nie zostały uwzględnione przez Radnych miejskich. Uwagi do tego planu zgłoszone w uchwale nr 3 z dnia 9.4.2015r. Rady Osiedla Naramowice dostępne tutaj ...
Przyjęty przez Radę Miasta plan intensyfikuje zabudowę w tym rejonie, likwiduje resztki terenów zielonych i miejsca na cele kulturalne.
Stanowisko Zarządu Osiedla dostępne jest tutaj ...
Wskazywaliśmy przede wszystkim na tendencyjność prognozy finansowej, zresztą każdy może to sprawdzić wgłębiając się w nią

(m.in. strony z wariantami 27- 30).
Niestety plan został przegłosowany większością głosów Radnych miejskich w tym radnej (MDB) z naszego terenu, która na tej sesji nie zabrała głosu, pewnie to ją nieinteresuje.

Wynik głosowania z sesji Rady Miasta dostępny jest tutaj ...


 

5-11-2015r.
1. Zrzeczenie się mandatu Radnego - z powodów zmiany miejsca zamieszkania - przez p. Adama Szabelskiego, p. Krzysztofa Nowikowskiego.
Rada została uzupełniona przez p. Elżbietę Grzegorek p. Tomasza Klemenczaka.
2. Dokonaliśmy wyboru w-ce przewodniczącego Rady, została nią p. Alicja Staniszewska
3. Pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek mieszkańców Osiedla w sprawie budowy infrastuktury z udziałem ludnosci przy budowie drogi 
  i kanalizacji deszczowej w ul. Bogusza.
4. Przenieśliśmy środki z zadań:
  - remont ul. Morawskiej (62 261,00 ) - wygrany grant miejski, 
  - budowa chodnika w ul. Błażeja (49 000,00 ) - niemożność wykonania w tym roklu przez ZDM, 
  - poszerzenie chodnika na narożniku ul. Łużyckiej i ul. Tyrwackiej (9 114,00 zł)
na:
- dokończenie remontu ul. Jasna Rola
  - inne ulice i chodniki osiedlowe w tym ul. Łużycka od pętli autobusowej do ul. Drewlańskiej 
   technologią pofrezową do wysokości środków
Kolejny raz Rada wyraziła swe niezadowolenie z praz ZDM który mając na początkiu roku wskazane miejsca inwestycji, wielokrotnie 
informuje pod koniec roku o niemożliwości ich wykonania i przesunięcia na inne inwestycje.

5. Trwają prace nad lokalizacją "ryneczku" w Naramowicach - wskazujemy miejsce po północnej stronie ul. Łużyckiej na przeciwko Tesco1-10-2015r.
IX Sesja Rady Osiedla Naramowice

1. Informacja przekazana przez ZDM o niemożliwości wykonania przebudowy ul. Łużyckiej od pętli autobusowej do ul. Drewlańskiej.
    Rada Osiedla podtrzymała chęć realizacji tej inwestycji, wskazując ZDM zakwalikowanie tych środków jako niewygasające.
    Większość radnych wyraziła swoje niezadowolenie z prac ZDM i jak najszybsze zordanizowanie spotkania z kierownictwem ZDM
    w celu wyjaśnienia wielkorotnych informacji z ZDM o niemożliwości wykonania innwych inwestycji w tym budowy chodnika na ul. Błażeja
    pomiędzy ul. Naramowicką a ul. Bogusza. Rada Osiedla już w lipcu wyraziła opinię na spotkaniu z ZDM że odcinke ten powinien przebiegać częścią pólnocną (tak jak jego wcześniejszy fragment) a ulica Błażeja na tym odcinku powinna zostać przesunieta (oś drogi) o około 1,5m na południe.
2. Niewykorzystane środki z zadań inwestycyjnych ZDM przesuneliśmy na: Poprawę bezpieczeństwa na ul. Naramowickiej
3. Podjeliśmy uchwały:
    - wybrania wariantu przebiegu linii tramwajowej z położeniem pętli. Wybraliśmy wariant z pętlą na wysokości ul. Bożydara w podwariancie 3.
   - zaopiniowaliśmy wprowadzenie zakazu postoju przy ul. Błażeja 15 
   - wyznaczenia stałych przedstawicieli do komisji odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
     realizowanych na obszarze Osiedla


 

8-9-2015r.
VIII Sesja Rady Osiedla Naramowice
1. Podjeliśmy uchwały w sprawach:
- listy zadań remontowych w placówkach oświatowych w 2016r.
- wniosku do Prezydenta m. Poznania o nagrodę dla dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Wł. Łokietka
- zaopiniowania regulaminów parków i zieleńców,
- zaopiniowania przebudowy wyjazdu z ul. Błażeja do ul. Naramowickiej, wybraliśmy wariant z chodnikiem po stronie
północnej z przesunieciem osi drogi w kierunku południowym (pomysł ten przekazaliśmy do ZDM w lipcu br.)
- wniosku do Rady Miasta o zbezpieczenie środków na przebudowę ul. Boranta - chodnik i miejsca parkingowe,
- nowobudującego się placu zabaw przy ul. Jasna Rola.
2. Rozdysponowania pozostałych kwot z zadań ZDM na rok 2015 (pozostało z: dokumantacji na remont ul. Mołdawskiej,
skrzyżowania Tyrwacka/Łużycka, przebudowa ul. Jasna Rola). Kwotę w wysokości około 100tyś. zł przeznaczyliśmy
na wykonanie dywanika asfaltowego od pętli autobusoweja (ul. Łużycka) w kierunku ul. Tyrwackiej.
2. Objeliśmy partonatem projekt "Uniwersytet osiedlowy na Naramowicach", który zakłada przeprowadzenie od października
   do maja bezpłatnych wykładów, warsztatów i pokazów dla mieszkańców Naramowic. 
   Będzie to element obchodów 650 lecia istnienia Naramowic.
3. Wskazalismy przedstawicieli Rady do:
- do prac w Zespole ds. związywania problemów lokalowych mieszkańców okolic ul. Sarmackiej
- komisji odbioru robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez miasto
4. Upoważniliśmy Zarząd Osiedla do wydawania opinii oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej
5. Podtrzymaliśmy swój udział w Porozumieniu Osiedli m. Poznania.8-8-2015r.
Rada Osiedla Naramowice

1. Jest już odebrany do użytku nowy chodnik przy Naramowickiej. Będą jeszcze drobne poprawki,
2. W wakacje odbyły się półkolonie w naramowckich szkołach współfinansowane ze środków Rady,
2. Powstaje częściowo nowy plac zabaw przy Jasnej Roli / Bolka dzięki współpracy z jednym z inwestorów.
4. Prezydent utworzył zespół ds. Sarmackiej, także z udziałem przedstawicieli rady.
5. pojawiły się nowe ławki.
6. Kończą się lub już się skończyły liczne remonty w przedszkolach i szkołach ze środków rady oraz powierzonych.
7. Piękniejsza staje się Tyrwacka przy Łużyckiej - pojawiły się ławka, nowy chodnik a wkrótce przybędzie zieleń.

19 września wielki Festyn Rady Osiedla Naramowice.
Przygotowywany jest wspólnie z naszymi szkołami.


 26-8-2015r.

Przedstawiciele Rady Osiedla spotkali się z Dyrektorem Wydziału Oswiaty.

Tematami przewodnimi były sprawy rozbudowy szkół SP48 i SP60 oraz budowy gimnazjum.

Wydział Oswiaty po naszych usilnych straniach u Prezydenta oraz  naszych petycjach, wprowadził
do swych planów te dwie rozbudowy oraz zdecydował o lokalizacji przyszłego gimnazjum na terenie Naramowic |(najprawdopodobniej na terenie szkoły SP60), a nie na terenie Umultowa.


1-7-2015r.

Radni z Naramowic chcą, by w ich dzielnicy powstało targowisko. Handlowy ryneczek miałby powstać na jednej z miejskich działek obok przyszłej linii tramwajowej.


22-7-2015r.
Rada Osiedla w dn. 22-7-2015r. podjęja kilka decyzji:
1. Przebudowa ul. Morawskiej na którą złożyliśmy do miasta wniosek grantowy (w tym roku dzięki tym środkom budowaliśmy chodnik na Naramowickiej) ma zostać podzielona na 2 etapy ze względu na wzrost planowanych kosztów wg ZDM.
2. Część pozostałych w tym roku środków przeznaczyliśmy na projekt chodnika w Boranta a część na tereny przy Żurawińcu
3. Zaopiniowaliśmy też pozytywnie wszystkie propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego z terenu Naramowic.
4. Zwróciliśmy się o przekazanie przez WGN na rzecz ZZM działki za Netto - z myślą o stworzeniu tam zielonej przestrzeni z ławkami i koszami.
5. Podjęliśmy też wspomnianą poniżej uchwałę z prośbą o środki na przebudowę ul. Drewlańskiej z myślą o pieszych.