Stowarzyszenie Edukacja dla Naramowic

Lato 2016r. 
Mamy pełnie upalnego lata,  kolejnego roku działalności Stowarzyszenia.
Tylko stowarzyszenie które jest cały czas w uśpieniu ciągle nie może obudzić się z letargu...

A problemów oświatowych w Naramowicach wiele. Przedewszystkim z infrastukturą.
SP48 (na ul. Sarmackiej) i SP60 (na ul. Boranta) zatłoczone.
SP48 ciągle bez kanalizacji ze szczątkową
salą gimnastyczną itp.
Wymieniać można długo. Tylko SP35 oczkiem w głowie ...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 maja 2014r.
w czasie "Pikniku z Wyobraźnią" podpisane zostało porozumienie
pomiędzy Stowarzyszeniem a Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym


21 marca 2014r. utworzone zostało Stowarzyszenie "Edukacja dla Naramowic".

Celem Stowarzyszenia są:
- działalność na rzecz utworzenia nowego gimnazjum na terenie Naramowic,
- rozbudowa istniejących Szkół nr 48 i nr 60 oraz Przedszkola nr 16 Pszczółki,
- działalność na rzecz poprawienia warunków oświatowych na terenie Naramowic,
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w rejonie Naramowic.

Najważniejszym celem jest utworzenie na terenie naszej dzielnicy gimnazjum.
Nowoczesnej placówki oświatowej, która zagwarantuje wysoki poziom nauczania.

Patronat nad planowanym gimnazjum zadeklarował się objąć Poznański Park Naukowo-Technologiczny z którym Stowarzyszenie spotkało się na początku maja. Przedsięwzięcie wspiera również Rada Osiedla Naramowice.
W dalszych działaniach Stowarzyszenia, planowane jest spotkanie z władzami
miasta Poznania.
Zachęcamy wszystkich chętnych do współpracy.

Stowarzyszenie Edukacja dla Naramowic
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO „EDUKACJA DLA NARAMOWIC”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Edukacja dla Naramowic” - w dalszych postanowieniach
regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo Wielkopolskie.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
5. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony.
6. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. 1989, nr 20, poz. 104 z
późniejszymi zmianami.

Rozdział II
Cele i środki działania
1. Celem Stowarzyszenia jest:
- działalność na rzecz utworzenia nowego gimnazjum na terenie Naramowic,
- rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka,
- rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego,
- rozbudowa istniejącego Przedszkola nr 16 Pszczółki,
- konieczność wykorzystania całej powierzchni Szkoły Podstawowej nr 35 im.
Władysława Łokietka na cele edukacyjne,
- wykupienie przez Miasto Poznań nieruchomości, na której położone jest
Przedszkole nr 141 im. Dziadka Borodzieja,
- budowa nowego przedszkola na terenie Naramowic,
- działalność na rzecz poprawienia warunków oświatowych na terenie Naramowic,
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w rejonie Naramowic.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- organizowanie spotkań,
- prowadzenie działalności agitacyjnej wśród mieszkańców,
- współprace z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
- występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
państwowej,
- występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących w/w
celów.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który identyfikuje się z celem Stowarzyszenia.
2. Członkiem Stowarzyszenia staje się po wyrażeniu woli przystąpienia do Stowarzyszenia oraz złożeniu podpisu na odpowiednim formularzu.
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
- biernego i czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
- korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
- udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
- zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
- brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
- przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia.
5. Utrata członkostwa następuje wskutek pisemnej rezygnacji lub wykluczenia przez zebranie członków. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji wykluczającej ze stowarzyszenia.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki.
2. Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela.
3. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na zebraniu co najmniej połowy wszystkich członków stowarzyszenia.

Rozdział V
Finanse Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie nie pozyskuje środków finansowych ze składek członkowskich.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia głosami większości wszystkich członków Stowarzyszenia.